Integritetspolicy Susannas Bisyssla AB

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg
och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina
personuppgifter till oss.
Personuppgifter behandlas hos oss i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill
med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter. Syftet med
denna personuppgiftspolicy är att på ett tydligt och transparent sätt som möjligt
beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.
Det är Adolfsborgs, Susannas Bisyssla AB, Org.nr 559279-6253 som tillhandahåller
tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden och övrig kontakt
med oss, samt vid besök på vår webbplats adolfsborgs.nu.

Personuppgiftsansvarig

Det är Susannas Bisyssla AB, Org.nr 559279-6253, Förshult Måtteby 13, 749 71
Fjärdhundra, som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter
som samlas in på denna webbplats i vårt medlemssystem i enlighet med gällande
lagstiftning.

Du kan kontakta oss via e-post: info@adolfsborgs.nu

Via vanligt brev;
Susanna Bisyssla AB
Adolfsborgs
Frösthult Måtteby 13
749 71 Fjärdhundra

När behandlas dina uppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller
kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla
personuppgifter om dig.
Informationen som samlas in från dig vid köp, bokning och bevakning av varor krävs
för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra
tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi uppgifter?

· För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av
köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.
· För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter.
· För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
· Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
· Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm.

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är enbart uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig vid registrering av beställning:

För och efternamn
Personnummer och/eller Organisationsnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Betalningsuppgifter
Kundnummer

Det kan hända att vi samlar in personuppgifter från tredjeparts tjänsteleverantörer t.ex. information om kreditvärdighet från kreditinstitut vid t.ex. fakturering. Dock sparas inte dessa uppgifter utan kontrolleras bara vid det tillfälle då det ev. behövs. Personuppgifter sparas för att underlätta för dig vid nästa beställning.

Rättsliga grunder

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar sparar vi i kundregistret:

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
  Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
  För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Betalreferens
 • Köpta varor
  Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
  För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen,
  sparar vi i orderregistret
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Köpta varor
  Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
  För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i
  kundregistret/nyhetsbrevsregistret
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning

Hur skyddas dina uppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:
– Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
– Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
– Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Dina uppgifter kommer aldrig att på något sätt säljas, hyras ut eller på annat sätt lämnas ut till någon obehörig.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa, ett s.k registerutdrag.
Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är
nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Susannas Bisyssla AB
Adolfsborgs
Fröshult Måtteby 13
749 71 Fjärdhundra

Du kan även maila till: info@adolfsborgs.nu

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina
personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har
angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Stäng meny
×

Cart